Orbis Sensualium Pictus (Svět vnímatelný v obrazech)

Omnia sponte fluant absit violentia rebus (Vše ať volně plyne, bez násilí věcem)


   Orbis Sensualium Pictus je unikátní průkopnické dílo, které sloužilo k výuce až do poloviny 19. století, tedy téměř 200 let.

    Dnes tuto knihu většina lidí zná jen podle názvu, v ruce ji nikdy nedrželi, protože je všeobecně považována za zastaralou a možná i primitivní. Ukazuje se však, že její metoda výuky a podání látky jsou nadčasové a ve spojení s moderními informačními technologiemi jsou velmi dobrým systémem nejen pro vzdělávání, ale i pro obecnou práci s informacemi viz níže.


   Publikaci zveřejňujeme ve třech verzích (všechny vycházejí z CD rom "Orbis Sensualium Pictus" vydaného roku 1999 Pedagogickým muzeem J. A. Komenského a Albertina icome Praha):

 • Původní obsah a uspořádání
 • Původní obsah uspořádaný podle Znalostní databáze:
  • Hierarchický obsah obdobný Znalostní databázi, tedy výchozím pojmem bude Svět.
  • Text stránek rozčleněný do odstavců, jinak beze změn
  • Pospojování hypertextovými odkazy - navzájem i do Znalostní databáze.
  • Vybarvené obrázky (převedeme je na B&W a pak vybarvíme).
  • Přidané poznámky pod čarou - budou to vysvětlivky a upozornění na moderní názory a poznatky.
 • Orbis Pictus nové doby, tedy zcela jiná publikace:
  • Pojmy budou kopírovat celou hierarchii Znalostní databáze od pojmu Svět
  • Popisy i obrázky budou zcela nové, podle současných názorů - k pojmům obsaženým v původní publikaci povedou odkazy.
  • Vznikne celek použitelný jako encyklopedie i výuková pomůcka (stránky budou mít roli výukových objektů) - viz popis vlastností.
  • Bude navržen nový datový formát (podobný PHP), který bude obsahovat:
   • strojově zpracovatelný popis pojmu - ten bude, pokud možno, generovat volný popis pojmu
   • volný popis pojmu, pokud není dostatečně generován strojově zpracovatelným popisem pojmu


Zajímavá hodnocení knihy nalezená na Internetu

Učení latiny chtěl Komenský založit na zcela nových základech. Poznávání jazyka mělo jít souběžně s poznáváním věcí a na jejich poznání mělo navazovat poznání slov. Z těchto úvah vznikla drobná učebnička Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserata), vytištěná v roce 1631. Je to v podstatě malá encyklopedie, stručný přehled všech věcí poznatelných, počínaje neživou přírodou, přes přírodu živou až k člověku, nejdříve po jeho tělesné stránce, pak duchovní a nakonec božské. Byla psána ve dvou sloupcích, v jednom byl text v mateřském jazyce, v druhém v latinském nebo cizím. Když byl dobře pochopen text v mateřštině, přešlo se k textu latinskému/cizímu. Kdo se učil z textů Brány, měl nejenom zásobu nejdůležitějších slov, ale také nejnutnější přehled poznatků z celého světa.
Brána jazyků byla přetiskována, rozšiřována, obměňována v nesčetných vydáních a přeložena do jedenácti jazyků.

Mezi léty 1650 – 1654 Komenský pobýval ve Šaryšském Potoku, kam byl pozván, aby zde své vyučovací metody zavedl. Poznal lépe obtíže školní práce a pokusil se usnadnit a zpříjemnit učení. Tato snaha jej vedla k dvěma dalším úspěchům. První z nich byl světový. Svět v obrazech (Orbis pictus) se stal snad ještě známější knihou než Brána jazyků. Je to zkrácený text Brány, doplněný u každé kapitoly obrazem, vyobrazením věcí, o nichž se pojednává. Přednosti brány byly tedy doplněny výhodou názornosti. Je první obrázkovou učebnicí na světě, vydanou v roce 1658.

Druhým úspěchem bylo dramatické zpracování Brány, vydané v roce 1654, Škola hrou (Schola ludus). Komenský ze zkušenosti věděl, že studenti rádi hrají divadlo a že se při tom s chutí učí své herecké úlohy, a tím i latině (hrálo se latinsky). Postavil tedy školu na jeviště, kde žáci předváděli celou učební látku Brány. V úvodních scénách spíše formou přednášek (o nerostech, o lidské kostře atd.) než dramaticky, ale postupně nabývala látka životnosti, zvláště v obrazech ze školního života.

Převzato z http://referaty.atlas.sk/prakticke_pomocky/zivotopisy/11791/?sort=&order=&page=1
... The very first illustrated book for children was a science book. Written by Johann Comenius, a Moravian clergyman and teacher, Orbis Pictus (Illustrated World) was first translated into English in 1658. Comenius believed that it was important to learn about nature first-hand, so he took children outdoors to observe a variety of natural phenomena- the sky and clouds, the sun and the stars, the patterns of weather and the formations of the earth's surface. Comenius took field notes about what they observed during the excursions and later used them as the basis of the book's text. Wood block illustrations of the observations were added to the text, and Orbis Pictus soon became a popular book for children in both Europe and America, and remained so until well into the nineteenth century. The harmonious integration of text and illustration found in the three-hundred year old Orbis Pictus still meets current standards for a quality science picture book. In honor of Comenius's work, each year The National Council of Teachers of English awards the Orbus Pictus Prize for the best works of non-fiction. ...
 
Mary Carson Reinhardt, http://www.lesley.edu/academic_centers/hood/currents/v1n2/reinhardt.html


Odkazy

Septem artes liberales – Sedm svobodných umění
tvořilo základ středověké vzdělanosti, přestože původ i idea svobodných umění je antická. Sedm svobodných umění vytváří systém sekulární vzdělanosti, která byla oddělována od tzv. sakrálních umění, tedy náboženských věd, které se týkaly teologických, exegetických atp. problémů. Koncepce sedmi svobodných umění byla používána bez výrazných změn až do 12. století, od této doby se objevují pokusy o nové klasifikace sekulárních disciplín, neboť bylo nutno reagovat na nové poznatky, jež do Evropy přišly z muslimského prostředí. Přesto se osvědčený koncept septem artes používal i nadále.

 • Trivium – trojumění

 • tvoří tradiční základ sedmi svobodných umění a týká se věd a disciplín, jež se obsahově dotýkají formální stránky myšlení a jsou vázány na jazyk. Jak naznačuje název jedná se o tři vědy:
  • dialektiku neboli logiku (o formě myšlení a jejich zákonitostech)
  • rétoriku (o mluveném slově, ale také o etice či politice apod.)
  • gramatiku (o složkách jazyka, slovních druzích, větách, ale také o významu slov apod.)
 • Quadrivium – čtyřumění

 • je druhou složkou sedmi svobodných umění a sdružuje ty vědy, které se týkají reálného světa a jeho popisu. Jedná se vždy umění, která jsou v úzké návaznosti na matematiku a jsou pro středověk základem přírodovědných znalostí:
  • aritmetika,
  • geometrie,
  • astronomie,
  • hudba, tedy nauka o harmonii.


Úpravy publikace:
 • Editovat texty do seznamů
 • Obrázky převést na formát PNG - vyjdou menší a lze je opakovaně editovat
 • Číselné odkazy na stránkách převést na červenou barvu