Sbírka zákonů republiky Československé
Částka  93. Vydaná dne 17. listopadu 1948

247. Zákon ze dne 25 října 1948  o táborech nucené práce.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně.
 

§1
1)  Aby osoby uvedené v § 2 mohly býti vychovány k práci jako občanské  povinnosti a aby mohlo být využito jejich pracovních schopností k prospěchu celku (§ 32 ústavy), zřizují se tábory nucené práce ( v dalším jen „tábory").
2)  Tábory  zřizuje a spravuje ministerstvo vnitra, které může podle potřeby tuto působnost převésti na krajské národní výbory.
3)  Pracovních sil zařazených do táborů (§ 2) bude použito pro výkon prací podnikaných státem, národními podniky a svazky lidové správy ke splnění jednotného hospodářského plánu.

§2
(1)Do táborů budou zařazeny
a) osoby, které jsou starší 18 let, nepřekročily 60. rok věku a jsou tělesně i duševně způsobilé, ale práci se vyhýbají nebo ohrožují výstavbu lidově demokratického zřízení nebo hospodářský život, zvláště veřejné zásobování a osoby, které jim to umožňují,
b) osoby právoplatně odsouzené pro některý z činů uvedených v
zákonu ze dne 6. října 1948, č. 231 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky,
zákonu ze dne 13. února 1947, č. 15 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich,
zákonu ze dne 13. února 1947, č. 27 Sb. o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu, nebo
zákonu ze dne 18. července 1946, č. 165 Sb., o trestní ochraně  národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou.
(2) U správních přestupků, u nichž při uložení trestu na svobodě podle dosavadních zákonů mohlo býti vysloveno, že trest na svobodě delší tří měsíců má býti odpykán v donucovací pracovně, bude tento trest vykonán v táboře.

§3.
(1) o zařazení do tábora a o době trvání pobytu v něm v případech uvedených v § 2, odst. 1, písm. a)  a o době trvání pobytu v případech uvedených v § 2, odst. I, písm, b)  rozhodují tříčlenné komise, jejichž členy a náhradníky jmenují krajské národní výbory.
(2) Do tábora lze zařaditi osoby uvedené v § 2 na dobu od tří měsíců do dvou roků.

§4
Komise zřízená podle § 3, odst. 1 může, kde toho povaha případu vyžaduje:
a) zakázati osobě, zařazené do tábora, po jejím propuštení z něho pobyt v určitém územním okrsku nebo místě, nebo jí určiti místo pobytu,
b) vyklizení bytu zařazené osoby,
c) rozhodnouti, že do živnostenského podniku nebo majetkových podstat zařazené osoby bude zavedena národní správa,
d) rozhodnouti, že zařazené osobě bude odňato živnostenské oprávnění.

§5
Odvolání podané proti rozhodnutí vydanému podle § 3 nebo § 4 nemá odkladného účinku.

§ 6.
(1) Komise podle § 3, odst. 1 může na návrh správy tábora po uplynutí tří měsíců dobu pobytu v táboře zkrátiti, má-li za to, že zařazená osoba dává jistotu, že po propuštění povede pracovitý, spořádaný a bezúhonný život, nebo prodloužiti , nedává-li svým chováním v táboře této jistoty.
(2) Zařazené osoby budou z tábora propušteny nehledě k určené době povinného pobytu, stanou-li se trvale telesně nebo duševně nezpůsobilými k práci a k pobytu v táboře.

§ 7.
(1) Zařazené osoby jsou povinny konati jim uložené práce, a to jak v táborech, tak mimo ně.
(2) Osoby zařazené do tábora obdrží za práci plat podle pracovního výkonu. Po dobu zařazení nemají nároku na požitky, které by jim příslušely, nebo byly poskytovány z důvodu pracovního (služebního) poměru, nebo se zřetelem k němu.
(3) Z platu podle odstavce 2 se hradí nejprve náklady požitků; ze zbytku se uvolní část na výživu příslušníků rodiny, kteří jsou odkázáni výživou na zařazeného a které je povinen podle zákona živit. Zbývající část se zařazenému vyplatí při propuštení z tábora.
(4) Osoby zařazené do táborů podléhají národnímu pojištení.

§ 8
Osobám  zařazeným do táborů dostává se mravní, odborné a osvětové výchovy.

§ 9.
Podrobné předpisy k provedení tohoto zákona, zejména ústavní, kázeňský a výchovný řád pro tábory, jakož i předpisy o jednání komisí, zřízených podle § 3. a o řízení před nimi, vydá ministerstvo vnitra za součinnosti ministerstev.

§ 10.
Do doby, než krajské národní výbory zahájí činnost, vykonává jejich působnost podle tohoto zákona ministerstvo vnitra. Zařazení do táborů vyznačí se poznámkou v soudním rejstříku trestů.

§ II.
Zrušují se nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. března 1948, č. 7 Sb. n. SNR, o zřízení pracovních útvarů a prováděcí nařízení sboru pověřenců ze dne 23. dubna 1948, č. 18  Sb. n. SNR, k nařízení o zřízení pracovních útvarů. Pracovní útvary zřízené podle  těchto předpisů se přeměňují v tábory.

§ 12.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr  vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
                                                      Gottwald v. r.
                                                      Dr. John v. r.
                                                      Zápotocký v. r.
                                                      Nosek v. r.