Zadávání útvarů

Geometrické útvary jsou množiny, proto je jako množiny zadáváme. Máme při tom dvě možnosti:


Obecné zadávání

Takové zadávání je použito v příkladech. Sestává z:

 • určení počtu proměnných,
 • určení jejich definičních oborů,
 • jednoduché nebo složené podmínky.
Abychom určili, zda nějaký bod je součástí zadaného útvaru:
 • Přesvědčíme se, zda jeho souřadnice spadají do definičních oborů odpovídajících proměnných.
 • Vyhodnotíme podmínku - pokud je splněna, bod je součástí útvaru, pokud splněna není, bod součástí útvaru není.
Příklad

Nakreslete v rovině útvar g = { X = [x; y]; x ∈ ; y ∈ | y = x3 & y > -1,5 }

Řešení

 • Protože proměnné jsou dvě a jsou označeny x a y, budeme zřejmě pracovat s kartézskými souřadnicemi v rovině.
 • Budeme v nich zobrazovat body X zadané dvojicemi souřadnic [x; y].
 • Definičním oborem obou proměnných je obor všech reálných čísel , tedy libovolná dvojice x a y mu vyhovuje a tedy se o něj nemusíme více starat.
 • Můžeme tedy brát libovolné dvojice x a y, testovat splnění podmínky a podle výsledku testování bod zakreslit nebo ne.
 • Výsledek je zakreslen na obrázku:
  • Tmavě zeleně je zakresleno řešení úlohy, čili body splňující celou podmínku.
  • Žlutavá oblast znázorňuje body splňující y > -1,5,
   ale nesplňující y = x3.
  • Světle zelená oblast znázorňuje body splňující y = x3,
   ale nesplňující y > -1,5,
  • Růžová oblast znázorňuje body splňující y <= -1,5,
   ale nesplňující y = x3.

Poznámky
 • Tento postup je sice hezký, ale má zásadní vadu: abychom dokázali vyhodnotit a zakreslit všechny body, potřebovali bychom nekonečný čas.
 • Ten nemáme a proto používáme postup jiný:
  • Pro dvě proměnné:
   • vybereme si jednu z proměnných, většinou to je x,
   • navrhneme, pro která x vyčíslíme y,
   • vyčíslené dvojice souřadnic zakreslíme jako body,
   • pospojíme je křivkou, protože předpokládáme, že útvar má tvar čáry, a tak získáme výsledný útvar.
  • Pro tři proměnné - postupujeme podobně, ovšem složitěji, protože místo x si volíme x a y a z nich počítáme z.
 •  Nejjednodušší je ovšem použít nějaký kreslicí program (tak byl získán i obrázek nahoře):
  • Do něj zadáme typ souřadného systému.
  • Podmínku.
  • Kreslicí barvy.
  • Dostaneme výsledek.
  • Ten podle potřeby upravíme v grafickém editoru:
   • upravíme útvar, pokud jsme v kreslicím program nemohli zadat definiční obory nebo část podmínky.
   • Dopíšeme popis útvaru.
  • Jako formát souboru se doporučuje PNG nebo GIF, nikoli JPG.


Parametrické zadávání útvarů

Někdy je zřejmé, že útvar může vznikat pohybem bodu. V takovém případě je vhodné pro zadání útvaru využít znalosti o tomto pohybu. Úloha se tak stane názornější a sestavování popisu množiny útvaru bývá snadnější.

 • Zmíněný pohyb je zachycen změnami jedné nebo více proměnných, které nazýváme parametrickými proměnnými.
 • Ty mají své definiční obory, které odpovídají zahájení a ukončení pohybu. Samo zadání útvaru se nazývá parametrickým zadáním.
Příklad

Zadejte čtvrtoblouk k kružnice s vlastnostmi:

 • poloměr kružnice je 3,
 • střed kružnice je v počátku dvojrozměrného kartézského souřadného systému,
 • čtvrtoblouk k leží v 1. kvadrantu souřadného systému.

Řešení

Čtvrtoblouk vzniká (viz obrázek dole) pohybem bodu P
 • z bodu A, kde úsečka OP s osou x svírá úhel ,
 • do bodu B, kde úsečka OP s osou x svírá úhel 90° čili π / 2.
Pro tento pohyb si zavedeme parametrickou proměnnou t, jejíž definičním oborem je velikost úhlu 0 ≤ t ≤ π / 2. V každém bodě pohybu bude platit:
 • sin(t) = x / 3, čili po úpravě x = 3 * sin(t),
 • cos(t) = y / 3, čili po úpravě y = 3 * cos(t).
Souhrnně můžeme zadání útvaru zapsat:
k = { X = [x, y]; x ∈ ; y ∈ | x = 3 * cos(t) ∧ y = 3 * sin(t) 0 ≤ t ≤ π / 2 },
neboli slovy:
     k je množina uspořádaných dvojic X se složkami x a y z ,
     pro které platí podmínka x = 3 * cos(t) y = 3 * sin(t) 0 ≤ t ≤ π / 2.


Stejný čtvrtoblouk můžeme zadat obecně s pomocí Pythagorovy věty:
 • Budeme vycházet z trojúhelníku OxP.
 • Pro něj platí x2 + y2 = 9.
 • Abychom útvar byl čtvrtobloukem, musíme omezit x a y na nezáporné hodnoty. Pak můžeme zapsat:
k = {X = [x, y]; x ∈ ; y ∈ | x2 + y2 = 9 x ≥ 0 y ≥ 0 }.


Příklad

Vygenerujte v rovině:

 • polovinu mezikruží o vnějším poloměru 3 a vnitřním poloměru 2,
 • se středem v počátku souřadnic.
 • Hranice útvaru nechť k němu nepatří.

Řešení

 • Protože požadovaný útvar je plocha a ne čára, budeme pro parametrický popis jeho bodů L potřebovat dva parametry:
  • t, který bude znázorňovat úhel bodu L vůči ose x, tedy -π / 2 < t < π / 2.
  • u, který bude znázorňovat vzdálenost bodu L od počátku souřadnic O, tedy 2 < u < 3.
 • Pro souřadnice každého bodu L = [x, y] je:
  • cos(t) = x / u.
  • sin(t) = y / u.
 • Útvar tedy můžeme zapsat takto:
       M = { L = [x, y]; x ∈
  ; y ∈ |
                  x = u * cos(t)
  y = u * sin(t) -π / 2 < t < π / 2 2 < u < 3
Příklad
 • Vygenerujte v rovině kosodélník mezi body [-3; -1], [1; -1], [-1; 2] a [3; 2].
 • Hranice útvaru nechť k němu patří.

Řešení

 • Protože požadovaný útvar je plocha a ne čára, budeme pro jeho parametrický popis potřebovat dva parametry, které si označíme t a u, které budou probíhat:
  • 0 ≤ t ≤ 4 a 0 ≤ u ≤ 3.
 • Ke každému bodu F = [x; y] obrazce můžeme dokreslit trojúhelník EFG:
  • který je podobný trojúhelníku ADJ, J = [-1, -3],
  • kde AE = t,
  • kde FG = u.
  • Proto bude EG / AJ = FG / DJ,
   čili EG = (FG * AJ) / DJ = u * 2/3,
   čili x = -3 + AE + EG = -3 + AE + (FG * AJ) / DJ = -3 + t + u * 2/3,
   a dále bude y = - 1 + u.
 • Kosodélník tedy zapíšeme např. takto:
  M = { X = [x, y]; x ∈
  ; y ∈ |
             x = -3 + t + u * 2/3 y = - 1 + u 0 ≤ t ≤ 4 0 ≤ u ≤ 3 }.V oddílu analytické geometrie jsou i další příklady parametrického zadání, například přímky, roviny a šroubovice.