Klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání
 • Kompetence k učení - žák:
  • organizuje a řídí vlastní učení, a to při samostatné i skupinové práci, plánuje, organizuje, řídí a hodnotí vlastní pracovní činnost;
  • motivuje se pro další učení a pozitivně hodnotí přínos učení pro svůj život;
  • efektivně získává poznatky a využívá k tomu různé strategie učení;
  • kriticky přistupuje k různým zdrojům informací, získané informace hodnotí z hlediska jejich věrohodnosti, zpracovává je a využívá při svém studiu a praxi;
  • doplňuje si vědomosti a rozvíjí a prohlubuje dovednosti v procesu vzdělávání, propojuje je s již nabytými, systematizuje je a vědomě využívá pro svůj další rozvoj a uplatnění ve společnosti;
  • kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení i práce, reaguje na hodnocení ze strany druhých a přijímá radu i kritiku.
 • Kompetence k řešení problémů - žák:
  • rozpozná problém, rozčlení ho na segmenty a navrhuje postupné kroky jeho řešení;
  • využívá své individuální schopnosti a získané vědomosti a dovednosti při samostatném řešení problémů, orientuje se v nově vzniklých situacích a pružně na ně reaguje;
  • uplatňuje základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýzu, syntézu, indukci, dedukci, abstrakci, generalizaci), ale i fantazii, intuici a představivost v poznávacích, učebních, pracovních a tvůrčích činnostech;
  • je otevřený k poznávání nových a originálních postupů a řešení problémů, nachází různé alternativy řešení, navrhuje varianty řešení problémů a zvažuje jejich přednosti, rizika a možné negativní důsledky.
 • Kompetence komunikativní - žák:
  • efektivně a tvořivě využívá dostupných prostředků komunikace;
  • pružně reaguje na rozvoj informačních a komunikačních technologií a využívá je při komunikaci s okolním světem;
  • prakticky používá komunikativní dovednosti v dalším studiu i ve svém osobním, profesním a občanském životě;
  • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímané sdělení a věcně argumentuje;
  • vyjadřuje se jasně, srozumitelně a přiměřeně ke komunikačnímu záměru a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných;
  • adekvátně vystupuje na veřejnosti, přiměřeně sebevědomě se prezentuje v mluveném projevu.
 • Kompetence sociální a interpersonální - žák:
  • posuzuje své reálné fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe, odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování koriguje;
  • stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky;
  • adaptuje se na měnící životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje;
  • při práci v týmu uplatňuje své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti; spolupracuje při dosahování společně stanovených cílů;
  • organizuje společnou činnost, přijímá odpovědnost za svoji práci i práci ostatních, konstruktivně řeší konflikty a přispívá k vytváření tvůrčí a podnětné atmosféry;
  • přispívá k vytváření hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii;
  • projevuje pozitivní vztah k vlastnímu zdraví, začleňuje do svého života činnosti podporující zdravý životní styl.
 • Kompetence občanské - žák:
  • stanovuje si krátkodobé i perspektivní cíle vycházející nejen z vlastních potřeb a zájmů, ale i z potřeb společnosti a cílevědomě je uskutečňuje;
  • zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností a úkolů;
  • je tolerantní, vstřícný, otevřený, ale i kritický k názorům druhých, chápe jejich potřeby a postoje, respektuje různorodost hodnot člověka;
  • hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování;
  • vnímá, přijímá, vytváří a rozvíjí etické, kulturní a duchovní hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním uspokojení lidských potřeb;
  • zaujímá odpovědné postoje k otázkám sociálním, kulturním, ekologickým a ekonomickým;
  • poskytne účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka;
  • rozhoduje se tak, aby svým chováním a jednáním neohrožoval a nepoškozoval sebe a jiné, přírodu, životní prostředí a hodnoty vytvořené člověkem;
  • aktivně se zapojuje do občanského života svého okolí a společnosti.