Sigmund Freud often marveled how Nietzsche's hunches and insights behaved in synchronous agreement with the laborious results of academic psychoanalysis.

 Naše doba a Sigmund Freud

Naše doba

    Je tu něco v nepořádku:

Jev "South Park"

    Rozhořčení nad seriálem SP je pochopitelné. Ale věc není tak jednoduchá. Je skutečně SP nejhorší z toho, co v televizi vidíme?

    Na rozdíl od nás, dospělých, děti mají neotupělé instinkty a velmi dobře vyvinutý pud sebezáchovy. My jsme v tomto světě už vřazeni, ony si musí své místo teprve hledat a často i vybojovávat. Vědí, že aby obstály, musí svět dobře znát. A SP, podobně jako Simpsonovi, jim v tom velmi pomáhají tím, že parodují autority, ukazují krajnosti a rub věcí. Považuji tyto seriály za užitečné i pro dospělé.

    Některé vulgárnosti v SP jsou ovšem skutečně neúnosné a ten, kdo "zařizoval" dabing si s tím "měl" lépe poradit. Jsme jiná kulturní oblast a doslovný překlad je u nás vnímán jinak než v USA.

    Nejlepší je asi zastávat přirozený přístup k výchově dětí - tj. vést je pouhým příkladem a kde se to zdá vhodné, sdělit jim svůj názor. Je třeba být dětem pevnou oporou a vnímat jejich obtížnou roli v dnešním světě. V rámci svého věku, svou přirozenou tendencí ke spravedlnosti, budou meze slušnosti respektovat a není třeba se bát, že je ostatní děti ve škole zkazí.

Model chování jednotlivce

    Je třeba vidět, že považovat naše chování za irracionální, za postižitelné různými složitými psychologickými teoriemi, je zbytečné a vzhledem k pokročilé době i nebezpečné. Toto chování vyplývá zcela racionálním způsobem z toho, co máme vrozeno a z okolností v nichž se pohybujeme a které spoluvytváříme. Základní roli hraje náš vnitřní časový plán - milníky v něm stanovené prostě plníme. Platíme za to statky, které jsou v tomto oboru běžným platidlem - náším časem, naší energií, naším zdravím a když to pomůže, i vlastním životem.

    Faktory určující chování

    Pouze malá část lidí si tyto věci uvědomuje - místo celkového obrazu vnímají pouze okamžitý stav a jeho povrchové projevy. Kdybychom měli oporu v tradici, v moudrosti vytvářené generacemi předků, příliš by to nevadilo. Dnes jsou ale tradiční procesy nahrazovány "průmyslovými": Jsme na tom asi tak, jako dědeček, který měnil až vyměnil.

Axiomatické společenské systémy
- formálním způsobem jsou schopny zachycovat spory ve společenských systémech 
Chytrosť je chytrá, ale nie rozumná, lebo nemá rozum.
Chytrosť je rozpustilá ľahká dievka. Spoznáte ju podľa jej povrchného smiechu a laškovania. Neraz preukáže obdivuhodnú vrtkosť a šikovnosť, ale vždy iba na pochabosti.
Rozumnosť je rozumná, ale nie múdra, lebo nemá srdce.
Rozumnosť je veľmi vzdelaná, cieľavedomá a vypočítavá žena; a ak skrížite jej plány, dokáže byť zlá.
Len Múdrosť je múdra, a hoci je chytrejšia ako sama chytrosť, a rozumnejšia od rozumnosti, je predsa tichá, trpezlivá, nezištná, láskavá.
Múdrosť je dnes smutná. Ľudia ju opustili a uctievajú jej pokrivené obrazy - chytrosť a rozumnosť. Ba čo viac, pod jej menom!


Sigmund Freud

Ludwig Wittgenstein

Noam Chomsky