Informační linka Microsoft Produkty  |   Stáhněte si  |   Podpora  |   Hledání  |   Microsoft.com  
  microsoft.com Hlavní stránka
  Hlavní  |  Kalendář akcí  |  Licence  |  Stažení software  |  Odběr zpravodajů  |  Microsoft ČR  |
*
Online rubriky informační linky
*
Aktualizace softwaru
*
Užitečné odkazy
*
Informační linka Microsoft
+420 221 777 222


Informační linka Microsoft / Často kladené dotazy


Transfery licencí

Transfery licencí Nahoru

Je možný převod softwaru? Jaké jsou podmínky převodu?
Ano, licence k produktům MS je možno převést na další subjekt.Možnosti převodu se ale liší v závislosti na typu produktu.

Software zakoupený jako OEM verze:
Takový produkt lze převést na jinou osobu (společnost, právní subjekt) pouze s hardwarem, se kterým byl software pořízen. Nový uživatel sofware, získaného touto cestou, může rovněž zažádat o přeregistraci softwaru na své jméno. Žádost o preregistraci softwaru je třeba zaslat na adresu: Softmail s.r.o., Roztylské náměstí 35, 141 00 Praha 4. Nedílnou částí žádosti je kopie nabývacího dokladu k produktům (převodní/kupní smlouva nebo faktura).

Software zakoupený jako krabicová verze:
Takový produkt lze rovněž převést na jinou osobu (společnost, právní subjekt). Nový uživatel sofware, získaného touto cestou, může rovněž zažádat o přeregistraci softwaru na své jméno. Žádost o preregistraci softwaru je třeba zaslat na adresu: Softmail s.r.o., Roztylské náměstí 35, 141 00 Praha 4. Nedílnou částí žádosti je kopie nabývacího dokladu k produktům (převodní/kupní smlouva nebo faktura).

Software zakoupený v rámci multilicence (Microsoft Open License):
Převod licence je možný pouze v připadě převedení celá multilicence (produkty z jedné smlouvy Microsoft Open License nesmí být rozdělovány). Povinností převádějící strany je nejdéle do 1 měsíce od převodu písemně informovat o převodu Microsoft Open License společnost Microsoft. Součástí tohoto informativního dopisu musí být kopie originální smlouvy.

Software zakoupený v rámci programu Select:
Licence získané ve smlouvě Select je možné převádět na nové uživatele. Je možné převést libovolný počet licencí (narozdíl od smlouvy Open, kde se musí převést všechny nakoupené licence jako celek). V některých případech stačí zaslat společnosti Microsoft písemné oznámení o převodu, v jiných se vyžaduje souhlas společnosti Microsoft. Podrobnosti jsou uvedeny přímo ve smlouvách Select.

Ve všech uvedených případech musí být součástí převodu všechny náležitosti, které získal původní majitel nákupem daného softwaru (originální instalační média, manuál, certifikát pravosti,...). Převod konkrétního softwaru je popsán v "Licenční smlouvě s koncovým uživatelem na software společnosti Microsoft". Tato licenčni smlouva je součástí baleni Vašeho produktu v elektronické podobě (Eula.txt) nebo v tištěné podobě.

Pokud vytvořím pomocí vývojového nástroje společnosti Microsoft nějaký produkt, existují omezení na jeho distribuci?
Je řada požadavků na distribuci, které je nutno dodržovat, pokud chcete distribuovat produkt obsahující dále šiřitelný kód. Licence pro vývojáře, která je součástí tohoto softwaru, vymezuje, které soubory lze distribuovat s libovolným vytvořeným softwarem. Pokud vytvoříte program spustitelný samostatně, můžete jej volně distribuovat, udělovat na něj licence a podporovat jej. Všechny podrobnosti o nákládání s produktem a jeho částmi jsou popsány v licenční smlouvě EULA. Seznamte se pečlivě s jejím zněním vždy hned před započetím práce s novým softwarem.

V konkrétním případě runtime k produktu MS Access je možné komerčně využívat, šířit za předpokladu, že jste vlastníkem některého vývojářského nástroje ve verzi Professional či Enterprise, Office Developer, popř. vývoj. serveru.

Je legální prodat software, který byl zakoupen a již použit?
To závisí na typu licence, se kterou byl zakoupen. Existují určitá omezení v programech „Select License“ a „Open License“ - podrobnosti naleznete ve své Licenční smlouvě pro koncové uživatele (EULA). Pokud jsou dodrženy podmínky licenční smlouvy, je legální software prodat. Podle podmínek v této smlouvě musíte:

  • odstranit software ze svého počítače;
  • předat všechny kopie softwaru (včetně posledních upgrade a jakýchkoliv dalších verzí, které máte;
  • předat veškeré materiály (včetně originálu licence a certifikátu o pravosti, který byl se softwarem dodán);
  • ujistit se, že osoba, které produkt prodáváte, souhlasí s podmínkami licenční smlouvy.
Software, který byl prodán za speciálních podmínek určitému typu zákazníka (např. Academic Edition), může být prodán opět pouze stejnému typu uživatele.


Další otázky Nahoru

Jaké jsou výhody registrace? Proč se registrovat?
Až teprve v okamžiku, kdy se zákazník zařadí do databáze registrovaných uživatelů (vyplní a zašle registrační kartu na adresu společnosti Softmail s.r.o., Roztylské náměstí 35, 141 00 Praha 4) nám oficiálně prokážete, že jste legálním uživatelem konkrétního produktu a mohou Vám být tedy nabídnuty doprovodné služby. Výjimkou se stávají multilicenční programy, které jsou registrovány automaticky.

Registrovaný uživatel získává nárok na technickou podporu, pakliže je vlastníkem krabicové verze či Microsoft Open Licence Business, Volume či Microsoft Open Subscription Licence.

Novinkou v tomto směruje je aktivace produktů 2002 (XP a budoucích verzí). Při procesu aktivace je možné také provést registraci a objednat si zasílání zajímavých informací týkajících se aktivovaného produktu nebo i jiných produktů společnosti Microsoft.

Mohu používat jiné jazykové verze produktů, než které vlastním?
V případě krabicových a OEM verzí není možnost používat jinou jazykovou verzi, než tu, která byla zakoupena. V rámci programů MOL je možno používat jinou jazykovou verzi v případě, že se její prodejní cena rovná nebo je nižší než cena původně nabytého software. Jestliže jste software nabyli v rámci programu OSL, můžete používat libovolnou jazykovou verzi.

Kdo je oprávněn nakupovat v rámci programů pro neziskové organizace - AE (Academic Edition) a EDU (Education)?
Společnost Microsoft připravila pro některé zákazníky z řad školství a neziskových organizací produkty za speciální ceny, označované jako školské ceny (AE, EDU) a další speciální programy. Mezi takové zákazníky patří:

  • Zákazníci z oblasti školství - Sem patří všechny instituce v přímé působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zahrnuje tedy školy všech stupňů, základní, střední i vysoké, orgány státní správy školství (Školské úřady), České školní inspekce a dále přímo řízených organizací MŠMT, jako jsou výzkumné ústavy nebo knihovny v působnosti MŠMT. Dále sem patří školy, v nichž je výkon státní správy přenesen na jiné ministerstvo vlády ČR, např. střední policejní školy a policejní akademie Ministerstva vnitra ČR, střední a vysoké vojenské školy Ministerstva obrany atd. dle zákona Zák. č. 29/84Sb. ve znění posledních změn a doplňků zákona Zák. č. 258/96Sb. §53 (Vojenské školy), §54 (Policejní školy), §55 (Střední a vyšší školy PO), §56 (Střední školy vězeňské služby Ministerstva spravedlnosti) včetně škol v působnosti ministerstev zdravotnictví a zemědělství.
  • Zákazníci z oblasti zdravotnictví – Oprávnění nakupovat za zvýhodněné ceny mají nemocnice sdružené v Asociaci nemocnic ČR a v Asociaci českých a moravských nemocnic.
  • Kulturní instituce - Mezi ně patří všechny veřejné knihovny, muzea, galerie, památkové úřady a další instituce v resortu Ministerstva kultury. (Členové Asociace knihoven ČR mohou nakupovat za zcela specifických podmínek na základě speciální smlouvy uzavřené mezi vládou ČR a společností Microsoft. Podrobné informace o provádění této smlouvy může podat PVT Plzeň.)
  • Církve – Římskokatolická církev má se společností Microsoft uzavřenu smlouvu typu Select s oprávněním nakupovat za zvýhodněné ceny (EDU). Některé další v ČR povolené církve již toto oprávnění získaly rovněž (jejich seznam je k dispozici u Informační linky pro Microsoft).
  • Některé další neziskové organizace, které získaly zvláštní oprávnění od solečnosti Microsoft, a prokáží se při nákupu softwaru za zvýhodněné ceny tímto oprávněním.

Pokud patříte do některé z výše uvedených skupin, a přesto není jasné, zda můžete využít nákupu za zvýhodněné ceny, na koho se můžete obrátit?

Organizace, spadající do uváděných skupin, se mohou s písemnou žádostí o oprávnění k nákupu softwaru za zvýhodněné ceny obrátit přímo na Microsoft ČR. K žádosti je nutné přiložit roční účetní uzávěrku a doklad o statutu organizace. Poskytnuté oprávnění bude mít rovněž písemnou podobu a zákazník se jím může prokazovat při všech typech nákupu softwaru za nižší ceny (EDU) pro plná balení produktů nebo multilicenční program Open License.

Na jakou technickou podporu mám jako vlastník licence právo?
Pokud vlastníte licenci, závisí technická podpora na zakoupeném produktu a na místě jeho nákupu - zda byl např. zakoupen od prodejce produktů společnosti Microsoft formou krabice, MOL nebo zda byl již nainstalován na počítači. V případě nákupu OEM produktu poskytuje veškerou technickou podporu k produktům prodejce software. Chcete-li zjistit rozsah technické podpory ve svém případě, nahlédněte na stránky technické podpory společnosti Microsoft (http://support.microsoft.cz/), obraťte se na Informační linku nebo kontaktujte společnost, od které jste počítač či software zakoupili.

Co je současné užívání softwaru? Je ještě možné používat současně software?
K současnému používání programů dochází, pokud je jedna licence sdílena několika uživateli. V minulosti bylo na základě licenčních smluv dovoleno současné používání některých softwarových aplikací firmy Microsoft. Licenční smlouvy, které se vztahují k softwaru dodávanému dnes, současné používání nepovolují.

Mohu OEM Windows 98 v anglické verzi přeinstalovat českou verzí téhož produktu?
Licence produktů je vázána na konkrétní jazyk. Máte-li anglickou verzi, můžete používat pouze tuto jazykovou verzi. Vzhledem k tomu, že Microsoft vynakládá nemalé prostředky na lokalizace produktů, není možné licenci bezplatně vyměnit za lokalizovanou. Pokud si přejete přejít na českou verzi produktu, je třeba zakoupit upgrade na Windows XP Home Edition CZ.

Co je to Service Pack?
Jedná se o balíčky nástrojů, které odstraňují drobné nedostatky programového vybavení. Zároveň přínášejí i další vylepšení jednotlivých produktů. Service Packy pro produkty společnosti Microsoft si můžete stáhnout na internetové adrese cze/ , pod odkazem Volný software ke stažení. Service Packy si take můžete objednat na CD u firmy Softmail pomoci internetove adresy http://www.softmail.cz/shop/

Pro koho je určen produkt s označením NFR (Not For Resale) a jak je možné takový produkt používat?
Produkty označené jako NFR může distributor nabídnout pouze dealerům a obchodním partnerům společnosti Microsoft. Od každého konkrétního produktu může prodejce zakoupit pouze jedno balení (výjimky z tohoto pravidla mohou být provedeny pouze se souhlasem společnosti Microsoft). Tyto produkty jsou plně funkční, jejich použití je však omezeno licenčně. NFR verze (pokud není stanoveno jinak) jsou určeny pouze pro demonstrační účely, testování a hodnocení. Takové produkty není možné dále prodávat nebo převádět výměnou za protihodnotu, jakož i pořizovat k nim upgrade či další licence.
Produkty NFR mohou být použity pro testování jak ve firmě prodejce, tak pro otestování přímo u zákazníka. Média k verzím NFR může prodejce rovněž použít pro instalaci softwaru zakoupeného v rámci MOL (u krabic pouze v případě možnosti downgrade), a to jak ve vlastní firmě, tak ve firmě svého zákazníka. Před použitím NFR verze produktu je potřeba důkladně přečíst licenční smlouvu!


Poslední aktualizace 27.září 2002
© 2002 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Právní doložky | Zásady ochrany osobních údajů | Kontaktujte nás