The British government decided to endorse the establishment of a Jewish home in Palestine. After discussions within the cabinet and consultations with Jewish leaders, the decision was made public in a letter from Lord Arthur James Balfour to Lord Rothschild. The contents of this letter became known as

the Balfour Declaration

His Majesty's Government views with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.Britská vláda se rozhodla podpořit založení židovského domova v Palestině. Po diskusích uvnitř vládního kabinetu a konzultacích s židovskými vůdci, bylo toto rozhodnutí učiněno veřejným v dopise lorda Arthura Jamese Balfoura lordu Rothschildovi. Obsah tohoto dopisu je znám jako

Balfourská Deklarace

Vláda Jejího Veličenstva pohlíží příznivě na založení národního domova v Palestině pro židovský lid a použije svých nejlepších schopností pro dosažení tohoto cíle s tím, že se považuje za samozřejmé, aby nebylo učiněno nic, co by mohlo omezit občanská nebo náboženská práva existujících nežidovských komunit v Palestině nebo práva nebo politický status požívaný Židy v jiné zemi.