Projev Borise Jelcina (31. 12. 1999)

Дорогие россияне!


Drazí spoluobčané!

Осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век, новое тысячелетие. Zbývá jen málo času před magickým datem v naší historii. Nové století, nové tisíciletí.
Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали сначала в детстве, потом, повзрослев, сколько нам будет в 2000 году, а сколько нашей маме, а сколько нашим детям. Казалось когда-то: так далеко этот необыкновенный Новый год. Вот этот день и настал. Všichni jsme se s tímto datem poměřovali. Uvažovali jsme, nejprve jako děti, potom jako dospělí, kolik nám bude v roce 2000, kolik naší matce a kolik našim dětem. Zdálo se tehdy: jak daleko je tento mimořádný Nový rok. A nyní tento den nadešel.

Дорогие друзья! Дорогие мои!


Vážení přátelé!
Moji drazí!
Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Dnes naposled se k vám obracím s novoročním blahopřáním. Ale to není všechno. Dnes se k vám naposled obracím jako prezident Ruska.
Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Rozhodl jsem se. Dlouho a bolestivě jsem o tom přemýšlel. Dnes, v poslední den odcházejícího století, odcházím z funkce.
Я много раз слышал: "Ельцин любыми путями будет держаться за власть, он никому ее не отдаст". Это -- вранье. Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. И так же мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские выборы -- в июне 2000 года. Это было очень важно для России. Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти, власти от одного президента России другому, вновь избранному. Slyšel jsem mnohokrát: "Jelcin se jakýmikoli prostředky bude držet u moci, nikomu ji nepředá." To je lež. Jde o něco jiného. Vždycky jsem říkal, že se neodchýlím od ústavy ani na jediný krok. Že podle ústavních podmínek se musí konat volby do ruské Dumy. A tak se i stalo. A také jsem chtěl, aby se včas konaly prezidentské volby - v červnu 2000. To bylo pro Rusko velmi důležité. Vytváříme velmi důležitý precedent civilizovaného dobrovolné předání moci, od jednoho prezidenta Ruska druhému, nově zvolenému.
И все же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми -- умными, сильными, энергичными -- людьми. А мы -- те, кто стоит у власти уже многие годы,-- мы должны уйти. Přesto jsem udělal jiné rozhodnutí. Odcházím. Odcházím dřív. Zjistil jsem, že to musím udělat. Rusko musí vstoupit do nového tisíciletí s novými politiky, s novými tvářemi, s novými - inteligentními, silnými, energickými - lidmi. A my, kteří jsme u moci už mnoho let - musíme jít.
Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед. И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Полгода еще держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом, и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее?! Почему я должен ему мешать? Зачем ждать еще полгода? Нет, это не по мне! Не по моему характеру! Když jsem viděl, s jakou nadějí a vírou lidé hlasovali ve volbách do Dumy pro novou generaci politiků, uvědomil jsem si, že hlavní věc v mém životě jsem udělal. Rusko se už nikdy nevrátí do minulosti. Rusko se bude nyní vždy posunovat pouze kupředu. A já nesmím zasahovat do toho přirozeného průběhu dějin. Šest měsíců více držet u moci, když země má silného muže hodné bytí prezidenta as kým prakticky každý ruský dnes spojuje své naděje do budoucna?! Proč bych ho zastavit? Proč čekat na dalších šest měsíců? Ne, to není pro mě! Ne v mém charakteru!
Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Dnes, v tento pro mě mimořádně významný den, chci říci trochu více osobních slov, než říkám běžně.
Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Chci vás požádat o odpuštění. Protože mnohé z našich snů se nenaplnily. A že to, co se zdálo být jednoduché, se ukázalo bolestně těžkým. Omlouvám se za to, že se neuskutečnily mnohé naděje těch lidí, kteří věřili, že jedním vzepětím, jedním máchnutím dokážeme přeskočit z šedé, stagnující, tatalitní minulosti do světlé, bohaté, civilizované budoucnosti. Sám jsem tomu věřil.
Казалось, одним рывком -- и все одолеем. Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. Где-то проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались вперед через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение. Zdálo se, že jedním napřením vše překonáme. Jedním se to nepodařilo. V něčem jsem byl velmi naivní. Někdy se problémy ukázaly příliš složitými. Prodírali jsme se dopředu přes chyby a přes selhání. Mnoho lidí v této těžké době utrpělo šok.
Но я хочу, чтобы вы знали. Я никогда этого не говорил, сегодня мне важно вам это сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце. Бессонные ночи, мучительные переживания: что надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и лучше? Не было у меня более важной задачи. Ale chci, abyste věděli. Nikdy jsem to neřekl, avšak dnes je důležité, abych vám to řekl. Bolest z každého z vás vyvolávala bolest ve mně, v mém srdci. Bezesné noci, bolestivé obavy: co je třeba udělat, aby se lidem alespoň trochu, alespoň o kousek žilo lehčeji a lépe? Neměl jsem žádný důležitější úkol.
Я ухожу. Я сделал все что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше. Odcházím. Udělal jsem všechno, co jsem mohl. Není to kvůli zdraví, ale kvůli souhrnu všech problémů. Místo mě přichází nová generace přijde, generace těch, kdo mohou dokázat více a lépe.
В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. В течение трех месяцев, в соответствии с Конституцией, он будет главой государства. А через три месяца, также в соответствии с Конституцией России, состоятся выборы президента. V souladu s ústavou, při odchodu z funkce jsem podepsal dekret o předání povinností prezidenta Ruska na předsedu vlády Vladimír Vladimíroviče Putina. Po dobu tří měsíců, v souladu s Ústavou, že bude hlavou státu on. A po třech měsících, také v souladu s ruskou ústavou, se budou konat prezidentské volby.
Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года. Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы! Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. Vždycky jsem byl přesvědčen o udivující moudrosti Rusů. Proto nepochybuji o tom, jakou volbu učiníte na konci března 2000. Na závěr chci říci každému z vás: buďte šťastni! Vy si štěstí zasloužíte. Zasloužíte si štěstí a spokojenost.
С Новым годом! С новым веком, дорогие мои! Šťastný Nový Rok! Do nového století moji drazí!